Programma

De eerste module gaat in op de management accounting aspecten binnen een operationele omgeving. Hierbij komen de technieken voor de kostprijsberekening aan bod, scenarioplanning voor de verwachte kosten en de bijhorende opbrengsten, en verschillende kostprijssystemen. Daarnaast wordt het managementcontrolevraagstuk behandeld. Hoe kan men werknemers concreet aansturen op basis van relevante prestatie-indicatoren? En wat is de rol van change management?

Module 1 – deel 1 | Kostprijsberekening en kostmanagement

• Kostenterminologie
• Cost-volume-profit analyse
• Job costing versus process costing
• Traditionele kostprijsberekening versus Activity Based Costing
• Budgettering en variantie analyse
• Voorraadwaardering (absorption costing, variable costing en throughput costing) en capaciteitsanalyse
• Relevante informatie in het beslissingsproces
• Prijszetting en kost management

Module 1 – deel 2 | Strategische cost accounting en management controle

• Activity based management: customer profitability analyse en total cost of ownership
• Management control; opstellen en gebruiken van management controle systemen
• Financiële verantwoordelijkheidscentra
• Tranfer pricing
• Planning en budgetteren
• Incentive systemen

Module 1 – deel 3 | Prestatiemeting en change management

• Prestatiemeting en effecten
• Balanced score card
• Change management

Operationeel management streeft naar de integratie van functionele afdelingen (interne integratie). Supply chain management integreert leveranciers en klanten (externe integratie) in uw systemen. Dit tweede management domein vereist een nieuwe kijk op het functioneren van een organisatie. We kijken naar een bedrijf als een “open systeem”, waarin stromen en processen zich voltrekken. Vanuit deze optiek zullen zowel de managementaspecten als de ondersteunende beheertechnieken en modelanalyse-instrumentarium worden belicht. Het case-based ontdekken van de mogelijkheden, de beperkingen en valkuilen, en het vooral de toepassing van kwantitatieve methodes staat hierbij centraal.

Module 2 – deel 1 | Business Process Management

• Modelleren van Processen (BPM en BPMn)
• Wachtlijnmodellen en simulatie
• Voorraadbeheer

Module 2 – deel 2 | Logistieke Netwerken

• Supply Chain Management
• « The Lean Lego Game »
• Waardebepaling van netwerken en Lean Management
• Het Toyota Production System

Module 2 – deel 3 | Strategische Allianties

• « The Beer Game » by  MIT Sloan School of Management
• Vervorming van informatie in logistieke netwerken
• Theory of Constraints
• Alliantievorming

In de derde module gaan we concreet aan de slag. Elke deelnemer past het instrumentarium uit beide voorgaande modules toe op een kosten- en/of procesmanagementproject in een concrete bedrijfsorganisatie. VOKA/KvK Mechelen voorziet een passende match tussen de deelnemer en een relevante onderneming uit haar netwerken. Docenten van Flanders Business School en de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen vervolledigen de teams als coach. Academische, professionele en executive expertise werken complementair en oplossingsgericht samen in een gezamenlijk project waarbij de 3 partijen leren van elkaar, kennis en competenties worden uitgewisseld en een lerend netwerk wordt gecreëerd. De contactmomenten worden steeds in groepen/kenniskringen georganiseerd, zodat er een wisselwerking ontstaat tussen de deelnemers en bedrijven. Die wisselwerking zorgt voor discussie en creëert de mogelijkheid om van elkaar en van de experten te leren.

Module 3 – deel 1 | Nulmeting

• Kennismakingsronde en netwerking
• Nulmeting en plan van aanpak

Module 3 – deel 2 | Roll-out en kenniskring

• Inzet instrumentarium
• Contactmoment in geclusterde kenniskringen
• Feedbackmoment en brainstorming

Module 3 – deel 3 | Finale prestatie

• Formulering van finale voorstellen tot verbetering en het implementatieplan