Exclusieve lezing Prof. dr. David De Cremer: Automation by Default

25-03-2020
25-03-2020
Automation by Default - Who leads and who follows in the era of Artificial Intelligence?

Click here for English

Artificial Intelligence. Een hedendaags onderwerp dat heel wat emoties oproept. Voor sommigen de weg die leidt naar een nieuwe Golden Age, waarbij de mensheid wordt bevrijd van domme arbeid  en de werkweken drastisch kunnen worden ingekort.  Anderen bekijken AI als de voorbode van een Dark Age waar een kleine elite alle rijkdommen van de wereld beheert en de massa in bittere armoede zal vervallen.

Waar ligt onze toekomst? Wat duidelijk is, is dat AI niet kan worden weggezet als de zoveelste nieuwe technologie. AI heeft een immense impact op onze bedrijven en industrieën. Het vertegenwoordigt niet minder dan een paradigma shift in hoe we arbeid organiseren en waarde creëren.

Artificial Intelligence is niet alleen een game-changer, het is ook een career-changer. Onze werkplekken zullen er anders gaan uitzien. Werken zal een nieuwe inhoud krijgen. En ook management en leadership zullen een gedaanteverwisseling ondergaan.

De impact van Artificial Intelligence is een appèl aan leiders om zich aan nieuwe paradigma’s aan te passen. En het doet het besef groeien dat toekomstige generaties anders moeten worden voorbereid op werk dat sterk door AI bepaald wordt.

Professor De Cremer put uit zijn recente research voor deze lezing. Hij focust voornamelijk op hoe en waarom AI in onze ondernemingen wordt geïntroduceerd en uitgerold. En hoe we als mensen duurzaam kunnen opereren met AI, in vertrouwen en met respect voor waarden.

De voertaal is Engels.

Over de spreker

Professor David De Cremer is Provost Chair en Professor in Management and Organizations aan de National University of Singapore (NUS) Business School. Hij is ook oprichter en director van het Centre on AI Technology for Humankind (AiTH) at NUS Business School en visiting fellow aan het Hoover Institution (Stanford University).

Voordien was hij de KPMG endowed chaired professor in Management Studies aan de University of Cambridge. Hij heeft verschillende carrière prijzen gekregen voor zijn wetenschappelijk werk, werd gelauwerd als de “most influential economist” in Nederland (2009-2010), werd genomineerd als Global Thought Leader door de Trust Across America organization (2016), wiens jaarlijkste lijst de inspanningen waardeert “in elevating societal trust”.

Recent is hij verkozen in de World’s Top 30 Management Gurus and Speakers door de organisatie GlobalGurus.

Hij verschijnt geregeld in en levert bijdragen aan media wereldwijd (The Economist, The Financial Times, Wall Street Journal, Forbes, Straits Times, Channel News Asia, BBC). Hij is een gelauwerde professor op executive level and heeft meerdere internationale bedrijven geadviseerd. Hij is eveneens een best-seller auteur, zijn laatste boek “Huawei: Leadership, culture, and connectivity” ging meer dan een miljoen keer over de toonbank.

Zijn nieuwe boek "Leadership by Algorithm: Who leads and who follows in the AI era?” komt uit in  mei 2020.

Meer informatie op zijn persoonlijke website: www.daviddecremer.com

Algemene informatie

Wanneer
Woensdag 25 maart 2020
16u30 - 19u30

Programma

16u30: Welkom en registratie
17u00: Lezing
18u30: Receptie

Waar
Flanders Business School
Korte Nieuwstraat 33
2000 Antwerpen

Prijs en registratie

Alumni: €70 excl BTW - registreer online hier
Non-alumni: €105 excl BTW - registreer online hier
Na uw registratie krijgt u een bevestiging en een wegbeschrijving.
U betaalt na ontvangst van de factuur.
Wij bezorgen u graag een bewijs van deelname op eenvoudig verzoek.

Registratie kan tot en met 18 maart 2020

Annuleren na registratie is niet mogelijk; vervanging door een collega is echter toegestaan.

 

Automation by Default - Who leads and who follows in the era of Artificial Intelligence?

 

Artificial Intelligence. A hot topic that evokes a lot of emotions. Some people picture a Golden Age where humankind is free from manual labor, where machines will do all the work and working weeks are shortened drastically. Others see AI as the harbinger of a Dark Age, where a small elite will horde all the world’s wealth while the masses fall into bitter poverty.

Where does our future lie? What is clear is that AI cannot be put away as yet another new technology. AI has an immense impact on our companies and industries. It represents no less than a paradigm shift in how we organize work and create value.

Artificial Intelligence is not just a game-changer, it is also a career-changer. Our workplaces will look different. Labor will get new content. And management and leadership will hence undergo a major transformation.

The impact of Artificial Intelligence is an appeal to leaders to adapt to new paradigms. And it raises the awareness that future generations must be prepared differently for work that is strongly determined by AI.

Professor De Cremer draws on his recent research for this lecture. He focuses primarily on how and why AI is introduced and rolled out in our companies. And - following that - how we as humans can run our operations in sustainable, trustworthy and value-driven ways.

The lecture will be in English.

About the speaker

Professor David De Cremer is a Provost Chair and professor in management and organizations at National University of Singapore (NUS) Business School. He is also the founder and director of the Centre on AI Technology for Humankind (AiTH) at NUS Business School and a visiting fellow at the Hoover Institution at Stanford University.

Before moving to NUS, he was the KPMG endowed chaired professor in management studies at the University of Cambridge. He received numerous career awards for his scientific work, was named the most influential economist in the Netherlands (2009-2010), a Global Thought Leader by the Trust Across America organization (2016), whose annual list recognizes people for efforts “in elevating societal trust”.
In 2020 he was named one of the World’s Top 30 Management Gurus and Speakers by the organisation GlobalGurus.

He is frequently featured in and contributes to media worldwide (e.g. The Economist, The Financial Times, Wall Street Journal, Forbes, Straits Times, Channel News Asia, BBC), an awarded and popular teacher for executives and has consulted many companies worldwide. He is also a best-selling author, with his latest book “Huawei: Leadership, culture, and connectivity”, having sold more than 1 million copies.

His new and forthcoming book on “Leadership by Algorithm: Who leads and who follows in the AI era?” is expected to come out in May 2020.

His personal website can be found here: www.daviddecremer.com

General Info

When?
Wednesday 25 March 2020
17.00 - 19.30

Program
16.30: doors open
17.00: lecture, followed by Questions & Answers
18.30: reception

Where?
Flanders Business School
Korte Nieuwstraat 33
2000 Antwerp

Fee and registration
Alumni: €70 excl VAT- register online here
Non-alumni: €105 excl VAT- register online here

After registration you will receive a confirmation and route description.
Fee is payable after receipt of invoice.
We are happy to provide you with a proof of attendance on request.

Registration is possible until 18 March 2020

Cancellation after registration is not possible; however, replacement by a colleague is allowed.