Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Alle door Flanders Business School (hierna ook: “FBS”, “wij”, “ons” en “onze”) gemaakte offertes, alle door FBS gesloten overeenkomsten en alle prestaties (in de meest ruime zin van het woord) waarvoor u klant bent bij FBS zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
1.2. Als klant wordt u verondersteld, kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden; wanneer u met ons een overeenkomst sluit aanvaardt u deze, ongeacht uw eventuele hiermee in strijd zijnde aankoopvoorwaarden.
1.3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn mogelijk, maar enkel op basis van een uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en mee door FBS ondertekende overeenkomst. Een eenvoudige kennisgeving via, bijvoorbeeld, een document met uw “algemene aankoopvoorwaarden” volstaat niet.


Artikel 2: Betaling van facturen

2.1. Alle betalingen aan FBS gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer dat op de factuur vermeld wordt.
2.2. Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag die op de factuur vermeld staat. Behoudens andersluidende, voorafgaandelijke overeenkomst bedraagt de betaaltermijn 30 dagen.
2.3. Indien u een factuur van FBS niet of niet volledig betaald hebt op de vervaldatum bent u ons, van rechtswege en zonder dat wij u daarvoor een aanmaning of een ingebrekestelling moeten bezorgen, gewone verwijlintresten verschuldigd zoals omschreven in artikel 3 infra, en een schadevergoeding zoals omschreven in artikel 4 infra.
2.4 De niet-betaling of gedeeltelijke betaling op de vervaldag van een factuur heeft bovendien tot gevolg dat:
al uw openstaande rekeningen bij FBS onmiddellijk opeisbaar worden;
alle door ons verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen.

Artikel 3: (Verwijl)intresten

3.1 Alle op de vervaldatum achterstallige betalingen van facturen worden, van rechtswege en zonder dat wij u daarvoor een ingebrekestelling moeten bezorgen, belast met een intrest gelijk aan 10% per jaar op de hoofdsom en dit vanaf de vervaldag.
3.2 Als klant kan u zich niet beroepen op een klacht over onze dienstverlening of over onze opleidingen om een betaling te weigeren (zie infra, artikel 10); dat kan u enkel door de factuur als dusdanig te betwisten (zie infra, artikel 5).


Artikel 4: Schadebeding

4.1. Indien de vertraging in de betaling van een openstaande factuur meer dan 30 dagen bedraagt, bent u FBS bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen, de schuldvordering verschuldigd verhoogd met een conventionele schadevergoeding gelijk aan 10% van het gefactureerde bedrag en dit met een minimum van € 65,00.
4.2. Indien de vertraging in de betaling van een openstaande factuur meer dan 90 dagen bedraagt en wij oordelen dat het nodig is om over te gaan tot de aanstelling van een derde partij om betaling te bekomen, zal onze oorspronkelijke schuldvordering ook verhoogd worden met de kosten verbonden aan deze interventie.


Artikel 5: Materiële vergissingen en betwisting van facturen

5.1. Indien u van oordeel bent dat er in één van onze facturen een materiële vergissing is geslopen, neemt u binnen de acht dagen na ontvangst van deze factuur contact op met de financieel verantwoordelijke van FBS: deze stond in CC van uw digitale factuur. Deze zal dan samen met u de nodige acties ondernemen.
5.2. Indien u redenen meent te hebben om een factuur van FBS te betwisten, kan u dat doen tot uiterlijk (a) acht dagen na de ontvangst van de factuur (wij rekenen de eerste werkdag na de verzending van een digitale factuur als ontvangstdatum) of (b) vijftien dagen na de factuurdatum. (De langste termijn is van toepassing.) U communiceert deze betwisting via een schrijven aan de financieel verantwoordelijke van FBS (hij/zij stond in CC van uw factuur). Wij geven de voorkeur aan e-mailcommunicatie (u vraagt hiervoor een ontvangstbevestiging) maar u kan ook opteren voor het aangetekend schrijven dat wettelijk gezien eveneens tot de mogelijkheden behoort. Uw betwisting is pas definitief wanneer u van ons een leesbevestiging (mail) hebt ontvangen of een ontvangstbewijs via de post (aangetekend schrijven).

Artikel 6: Annulatieregeling

6.1 Indien u door omstandigheden gedwongen wordt om een inschrijving te annuleren, moet u er rekening mee houden dat onze annulatievoorwaarden voor “events” en “opleidingen” licht verschillen. Onder “events” verstaan wij de “korte” (t.t.z. max. één dag) evenementen met een academisch en/of bedrijfsgericht karakter waarvoor FBS als (co-)organisator optreedt; onder “opleidingen” verstaan wij de diverse door ons georganiseerde vormingstrajecten; gewoonlijk zijn deze over meerdere dagen gespreid.

6.2 Events

6.2.1. Indien u door omstandigheden verhinderd bent voor een event waarvoor u ingeschreven bent, hebt u altijd de mogelijkheid om een vervanging van persoon te voorzien – een collega, bij voorbeeld. Het volstaat dat u dit meldt via een e-mail aan info@flandersbusinessschool.be; bij die gelegenheid kan u ons ook eventuele wijzigingen aan de facturatiegegevens doorgeven.
U zal daarop van ons een bevestigingsmail ontvangen.
6.2.2. Indien u geen andere mogelijkheid ziet dan uw inschrijving te annuleren, gelden volgende voorwaarden:
Tot 14 kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van uw aanmelding kan u uw inschrijving kosteloos annuleren, tenzij het event binnen die termijn valt;
Bij het annuleren van uw deelname tussen de 14 en de 3 dagen voor het event bent u FBS een vergoeding verschuldigd van 50% van de deelnamebijdrage;
Bij het annuleren van uw deelname na 3 dagen voor het event zal FBS u 100% van de deelnamebijdrage aanrekenen.

6.3. Opleidingen

6.3.1. Indien u uw inschrijving voor een opleiding wenst te annuleren, moet u ons hier schriftelijk over informeren. Dit doet u via de verantwoordelijken van de opleiding (e-mail met ontvangstbevestiging of brief), met CC aan info@flandersbusinessschool.be. Op elke vraag tot annulatie zal u van FBS een ontvangstbericht krijgen.
6.3.2. Als deelnemer aan een opleiding kan u uw inschrijving binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van uw aanmelding kosteloos annuleren. Indien u door omstandigheden (behalve door overmacht: hiervoor geldt de regeling in artikel 9 hieronder) geen deel kan nemen aan een opleiding, hebt u de mogelijkheid om een vervanging van persoon te voorzien (zie infra, artikel 6.3.3). Indien dit niet mogelijk is, zal U FBS volgende vergoedingen verschuldigd zijn:
Bij het annuleren van uw inschrijving/opleiding meer dan 90 dagen voor de dag van aanvang, bent u geen vergoeding verschuldigd;
Bij het annuleren van uw inschrijving/opleiding tussen de 90 en de 30 dagen voor de dag van aanvang bent u ons een vergoeding verschuldigd van 30% van de volledige deelnamebijdrage. Bij het annuleren van uw inschrijving/opleiding na de 29e dag voor aanvang bent u ons een vergoeding verschuldigd van 60% van de volledige deelnamebijdrage.

Met “volledige deelnamebijdrage” wordt, voor het MBA-programma, bedoeld: het inschrijvingsgeld voor het eerste én het tweede masterjaar.

6.3.3. Vervangingsregeling: deelnemers die geen deel kunnen nemen aan een opleiding, hebben de mogelijkheid om een vervanging van persoon te voorzien. De kandidaat die in dit verband wordt voorgesteld, moet echter voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van deze opleiding en zal desgevallend ook aanvaard moeten worden door onze assessmentcommissie. In dat geval zal de contractant geen annulatievergoeding aangerekend worden.
6.4. FBS behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren tot 7 kalenderdagen voor de start van de opleiding. Reeds betaalde deelnamebijdragen zullen in dat geval binnen de 14 kalenderdagen na de kennisgeving van de annulatie terugbetaald worden.


Artikel 7. Toepasselijke indexregeling

FBS behoudt zich het recht voor om de prijs van haar opleidingen en diensten jaarlijks aan te passen aan de evolutie van de index van consumptiegoederen.


Artikel 8: Verbreking

8.1. In aanvulling op het bepaalde in artikels 4 en 5 supra aanvaardt u uitdrukkelijk dat wij, bij niet-betaling van een deel of van het geheel van de bedragen die u ons verschuldigd bent, het recht hebben om alle verdere prestaties onmiddellijk stop te zetten. Op dat ogenblik behouden wij ons het recht voor om de desbetreffende overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. U hebt dan geen verhaal, noch recht op schadevergoeding voor de niet uitgevoerde prestaties.
8.2. FBS behoudt zich eveneens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging aan zijn juridische toestand.


Artikel 9: Overmacht

9.1 Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van één van de partijen en die van dien aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk is. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding.
9.2 Gevallen van overmacht zullen geen aanleiding geven tot het terugbetalen van deelnamebijdragen. Wél zal FBS in overleg met de contractant(en) nagaan of en hoe een deelnemer die door omstandigheden 1 of meer dagen niet aan de opleiding kan deelnemen, aan de eerstvolgende editie van deze opleiding kan deelnemen - onder voorbehoud, uiteraard, dat een editie met dezelfde inhoud wordt georganiseerd.


Artikel 10: Klachten

10.1. Klachten zijn enkel ontvankelijk indien de grieven, nauwkeurig omschreven, binnen de 14 werkdagen na het ontstaan ervan (of na de levering van de prestaties waarover u ontevreden bent), per aangetekend schrijven, door de klant aan FBS zijn betekend.
10.2. FBS zal u binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van uw klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging bezorgen en zal er vervolgens zorg voor dragen dat uw klacht binnen de vier weken na de datum van de ontvangstbevestiging afgehandeld is.
10.3. Wij behandelen alle klachten vertrouwelijk.
10.4. Ons doel is om klachten in onderling overleg op te lossen. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat door de meest gerede partij aan de bevoegde rechter zal worden overgemaakt.


Artikel 11: Bevoegde rechtsmacht en toepasselijk recht

11.1. Alle betwistingen i.v.m. deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht.
11.2. Enkel de rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd voor eventuele geschillen die voortspruiten uit de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.