Programma

Het programma omvat 90 contacturen, gespreid over 15 opleidingsdagen. Daarnaast dienen de deelnemers een individueel een paper uit te werken.

Les 1 – Ethiek en anti witwaswetgeving

Ethiek

- professionaliteit, vertrouwen, integriteit
- ethiek van een financiële dienstverlening

Anti-witwaswetgeving

- Europese wetgeving 
- Belgische wetgeving (repressief en preventief)
- internationale samenwerking
- witwasindicatoren
- kerncijfers

Les 2 – Vennootschappen: de overdracht van familiale ondernemingen

Waarderen van ondernemingen: via de courante waarderingsmethoden komen tot een gefundeerde waardering van diverse typen vennootschappen.

- De financiële diagnose
- Het begrip waardebepaling
- Intrinsieke waarde
- Economische waarde
- Marktwaarde

Les 3 – Praktijkstudie financiële planning

Hier worden reële casussen besproken. Alle thema’s, zowel juridisch, fiscaal als economisch komen aan bod.

Les 4 – Vennootschapsfiscaliteit

Capita selecta fiscaliteit vennootschappen : o.a. actualia vennootschapsbelasting, interactie bedrijfsleider-vennootschap in het kader van de fiscaliteit, R/C, inkoop eigen aandelen, inbreng in de holding, meerwaardeproblematiek, DBI.

Les 5 – Vennootschappen:praktijkcases

Praktijkcases die de nadruk leggen op problematieken mbt vennootschappen.

Les 6 – IPR en Internationale successieplanning

IPR

- (Belgisch) internationaal privaatrecht :
- totstandkoming huwelijk, huwelijksgevolgen,
- huwelijksvermogensrecht, echtscheiding
- Praktijkvoorbeelden

Internationale successieplanning

- Dubbelbelastingverdragen inzake successierechten
- Overzicht reglementering aan de hand van casussen
- Actualiteiten

Les 7 – Internationale fiscale planning en Salary Split

Internationale fiscale planning

- Dubbelbelastingverdragen: bespreking van het Oeso modelverdrag
- Europees belastingrecht
- Internationale fiscale planningstechnieken

Salary Split

- Dubbelbelastingverdragen
- Fiscaliteit België woonstaat / gaststaat
- Salary split met Nederland, Frankrijk en Luxemburg


Les 8 – Praktijkstudie financiële planning

In deze les worden reële casussen besproken. Alle thema’s, zowel juridisch, fiscaal als economisch komen aan bod.


Les 9 – Asset Allocation

Vanuit een globaal perspectief op het vermogen van een privé persoon wordt invulling gegeven aan de verdeling over de verschillende vermogenscomponenten.


Les 10 – Actua successie – het nieuwe erfrecht

Op 20 juni 2017 werd het wetsvoorstel in een eerste lezing in de Commissie van Justitie van de Kamer goedgekeurd. Een goedkeuring in tweede lezing zou binnenkort volgen, zodat het wetsvoorstel nog voor het zomerreces in de plenaire Kamer kan worden behandeld.
Tijdens deze studiedag belichten we het nieuwe erfrecht vanuit concrete praktijkgevallen en stellen we bestaande en toekomstige planningstechnieken civiel- en fiscaalrechtelijk in vraag..


Les 11 – Praktijkstudie financiële planning

In deze les worden reële casussen besproken. Alle thema’s, zowel juridisch, fiscaal als economisch komen aan bod.

 

Les 12 – Vastgoed

Opstal, erfpacht en vruchtgebruik. Deze les wordt volledig gewijd aan een uitdieping van deze constructies op burgerrechtelijk en fiscaal gebied. Naast wetgeving wordt ook aandacht besteed aan de uitgebreide rechtspraak terzake. Ongeveer de helft van de les wordt besteed aan praktijktoepassingen rond het thema.

 

Les 13 – Praktijkstudie financiële planning

Praktijkcases erfrecht, successierechten, toondereffecten, …

 

Les 14 – Actualia fiscaliteit

Herhaling en actua van alle fiscale onderwerpen die doorheen het jaar aan bod zijn gekomen.

 

Les 15 – Praktijkstudie financiële planning

In deze les worden reële casussen besproken. Alle thema’s, zowel juridisch, fiscaal als economisch komen aan bod..